Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ,  ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS


AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN

Adatkezelő:


Odorbina Márta Katalin , egyéni vállalkozó

Székhely:  6763 Szatymaz, III. Körzet 265
Adószám:  79054450-1-26

 

 1. Különleges adatkezelési esetek


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján (2018. március)
Odrobina Márta Katalin (egyéni vállalkozó), mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet nem végez.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja


Odrobina Márta Katalin, egyéni vállalkozó a törvény szerint az Adatkezelő, vendégei jelentik a rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.
Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás: kezelési időpontok és azok
változásainak egyeztetése, a kezelések otthoni folytatásához szükséges információk átadása,
általános tájékoztatás a kezelésekről.

Odrobina Márta Katalin egyéni ügyfelél konzultáció tevékenyéséget is végez, az ügyféltől hozzá került adatokat szintén zártan kezeli.

Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik. Odrobina Márta Katalin, mint adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, email címét az adat alany ráutaló magatartása: telefonhívása, e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-és/vagy szóbeli és írásbeli hozzájárulása alapján.
Az adatkezelő az adatalanyok adatait Adatnyilvántartó Tájékoztató lapon és/vagy elektronikusan tárolja.

 

 • Az adatalanyok jogainak elérhetővé tétele


Az Adatalanyok, azaz a vendégek a róluk szóló adatok tulajdonosai. Odrobina Márta Katalin az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).

III/a. Rendelkezésre bocsátandó információk

Odrobina Márta Katalin, mint Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, email címét, és a II. pontban említett adatokat, fényképeket.

Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére Odrobina Márta Katalin, mint Adatkezelő rendelkezésre bocsátja az adatalany általa nyilvántartott adatait. (További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.)


Az adatkezelő elérhetősége: Odrobina Márta Katalin
T: +36302386230, cím: 6763 Szatymaz III. Körzet 265.
Az adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az
adatokat nem adja ki.
Az adatok tárolásának időtartama: az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának
visszavonásáig. Az adatok megsemmisítését adatalany írásban kérvényezheti az adatkezelőtől.

III/b. Hozzáférési jog

Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését,
helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a III/a pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt
rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról,
elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be,
akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre.
Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (email cím, telefonszám).

 

 

 

 

III/c. Helyesbítéshez való jog

Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

III/d. Törléshez való jog


Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
kezelték
– az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.

 

 1. Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság


Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett
WiFi (WPA2-PSK vagy jobb titkosítással) alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép
használatával biztosítja. A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helységben tartja, ahová
kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása.
Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi
szervezetnek, másik országba nem adja ki.

 1. Adatkezelési incidens

 

Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok
miatt megsemmisül. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről,
értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH). Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába
látogatáskor) közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 1. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 1. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 1. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 1. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Szeged, 2018. május 25.